Reklamační řád

Reklamační řád

Obecné ustanovení
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady., pokud je zboží dodáno v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li odstranit vadu bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.


Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.  Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu vyřízení reklamace nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího

Můžete vracet pouze část objednaného zboží nebo kompletní objednávku. V prodejně předložte svou fakturu nebo účtenku k této objednávce.

 Reklamaci nelze uznat u zboží:

  • již použité (otevřené kosmetické produkty se počítají jako použité),
  • nevhodně skladovaného. 

Zpět do obchodu